mgr Agata Zalewa

Obrazek

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i logopedą klinicznym. Studia magisterskie ukończyłam na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowałam jako logopeda w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Poznaniu. Obecnie pracuję w szkole podstawowej oraz w Niepublicznej Poradni w Kostrzynie.
Brałam udział w następujących szkoleniach i kursach:
Certyfikat „Wczesna diagnostyka, profilaktyka i terapia logopedyczna dzieci w wieku 0-3”
Kurs logopedyczny „Od wywiadu do terapii”
Konferencja „Autyzm w domu i w szkole”
Kurs „Masaż neurologopedyczny palpacyjno- pulsacyjny”
Certyfikat „Logosensoryka”
Kurs „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”
Kurs „Bazowe umiejętności komunikacyjne”
Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i doskonalę swój warsztat pracy.

mgr Karolina Grzebyta

Obrazek

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia magisterskie- pedagogika ( Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi)
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – specjalność: Psychoterapeuta
 • Kurs kwalifikacyjny: Makaton – alternatywne sposoby komunikacji
 • Kurs kwalifikacyjny: Metoda Dobrego Startu

WARSZTATY, SZKOLENIA

 • udział w konferencji nt. ” Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości ( prof. Otto Kernberg, Eve Caligor),
 • warsztaty: Integracja
 • warsztaty: Etyka
 • warsztaty: Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • warsztaty: Metodyka
 • warsztaty: Kontakt w sytuacji pomagania
 • warsztaty: Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
 •  warsztaty: Bajka, metafora i wizualizacja jako metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka”
 • warsztaty: ” Eksperymenty badawcze przedszkolaka”
 • kurs: Od manipulacji do manipulacji
 • kurs: Muzyka na pierwszych etapach edukacji
 • kurs: Wspieranie rozwoju zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowej
 • kurs: Wielozmysłowe poznanie na pierwszych etapach edukacji
 • kurs: Holizm w edukacji elementarnej jako podstawa kształtowania kompetencji kluczowych

 

mgr Honorata Szypułka

Obrazek

2010 – 2011 Studia Podyplomowe UW Wydział Psychologii
Kierunek – Psychologia Sądowa

2003 – 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
kierunek – Psychologia
specjalność – Psychologia zdrowia i psychoterapia

SZKOLENIA I KURSY

03.2014 Opiniowanie Psychologiczno – Pedagogiczne
02.2013 Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii – I stopień

04.2012 Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

11.2011 Praca z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie przebywającym w placówce opiekuńczo-
wychowawczej – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
02.2010 Godność Dziecka – Konferencja Rzecznika Praw Dziecka
03.2010 Podnoszenie kompetencji wychowawczych i organizacyjnych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych”- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
05.2010 Indywidualne plany pomocy dziecku i rodzinie w warunkach placówki opiekuńczo- wychowawczej
03.2009 „Interwencja kryzysowa dla pracowników socjalnych. Debriefing psychologiczny po zdarzeniu traumatyczny” – Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu
06.2009 „Szkolenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
w Słubicach
10.2009 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – ku skutecznemu systemowi” – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

mgr Patrycja Chałupka

Obrazek

Wykształcenie
• studia magisterskie: Pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• studia licencjackie: Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • szkolenie Makaton I stopień
 • program szkoleniowy Akademia Dalej Razem, na który składały się następujące szkolenia:
  • Jak przygotować się do pracy z osobami z ASD?
  • Jak prowadzić terapię u osób z zaburzeniami sensorycznymi?
  • Jak prowadzić terapię małych dzieci z ASD?
  • Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z ASD?
  • Jak kształtować umiejętności społeczne osób z Zespołem Aspergera w ramach treningu grupowego?
  • Jak organizować środowisko szkolne i prowadzić terapię indywidualną ucznia z Zespołem Aspergera?
  • Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z ASD?
  • Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD?
  • Jak pracować z „autystyczną seksualnością”?
  • Jak współpracować z systemem rodzinnym osób z ASD?
 •  Metodyka zajęć muzyczno-rytmicznych w przedszkolu
 • Szkolenie PECS – Poziom 1

Szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej:

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania

 

mgr Marta Strelczuk

Obrazek

Jestem absolwentką studiów magisterskich z Filologii polskiej w specjalności: językoznawcza, studiów licencjackich z Pedagogiki specjalnej w specjalności: Logopedia i Terapia Pedagogiczna z Glottodydaktyką oraz studiów podyplomowych na kierunku Logopedia i Terapia Pedagogiczna.

Podczas studiów czynnie działałam jako wolontariusz w Szczecińskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Dysleksji, a także uczestniczyłam w projekcie „Droga do Witnicy”, jako redaktorka oraz korektorka tekstów.

Brałam udział w wielu konferencjach, szkoleniach i warsztatach doskonalących moje umiejętności zawodowe, wśród których są:

 •  Szkolenie: Pedagogiczne i psychologiczne podstawy pracy z dzieckiem dyslektycznym
 • Szkolenie: Drama Stosowana
 • Szkolenie: Choreoterapia
 • Kurs: Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapii
 • Kurs Przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Konferencja: O prawie dziecka do wyrażania własnego zdania
 • Konferencja: Dzień Mózgu
 • Warsztaty „Formy teatralne w pracy z osobami z niepełnosprawnością”.

Obecnie jestem pracownikiem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CBPiP oraz członkiem Zachodniopomorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.