Pracownicy

PRACOWNICY

dr Joanna Wichlińska-Pakirska

dr Joanna Wichlińska-Pakirska

Dyrektor Poradni, Psycholog

dr Joanna Wichlińska-Pakirska- Dyrektor Poradni, Organ Prowadzący

• Z wykszatłcenia jestem mgr Socjologii, specjalizacja Doradztwo Psychospołeczne (Uniwersytet Szczeciński) oraz mgr Psychologii (SWPS w Warszawie).

• Ukończyłam także pełne 5-cio letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym uzyskując umiejętności i uprawnienia Psychoterapeuty Psychodynamicznego. W tym zakresie posiadam kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii w zakresie:
– psychoterapia dzieci i młodzieży indywidualna i grupowa
– psychoterapia dorosłych
– psychoterapia rodzin i małżeństw
– socjoterapia i trening interpersonalny

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, podlegam systematycznej, comiesięcznej obowiązkowej superwizji pracy psychoterapeutycznej w PCP w Szczecinie (ośrodek zamiejscowy KCP).

• Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskałam w marcu 2011 roku na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Kształcąc się i doskonaląc swoje umiejętności i kompetencje zawodowe zdobyłam również uprawnienia do:

– Psycholog Transportu (SWPS Poznań)- uprawnienia do badań kierowców i operatorów, wydawania opinii i orzeczeń, nr uprawnionego psychologa nadany przez Marszałka Województwa Lubuskiego 067/14F, nr pracowni F37/2014;

– Neuroterapeuta terapii EEG-Biofeedback (Warszawa);
– Terapeuta terapii uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa- stopień I i stopień II- posiadam najwyższe uprawnienia nadawane przez Instytut Mozart Brain Lab nv-Atlantis vzw w Belgii do prowadzenia diagnozy, terapii oraz tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb każdego pacjenta.

Podczas 15-letniej pracy zawodowej ukończyłam wiele szkoleń i kursów doskonalących, w tym dwa roczne kursy kwalifikacyjne w Krakowie, których zakres obejmuje pracę psychologiczno-psychoterapeutyczną, wsparcie, interwencję kryzysową oraz pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których wszystkich nie sposób jest w tym miejscu wymienić.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam w pracy:

2003 – 2011- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko socjoterapeuta/psycholog

2008 – do dnia dzisiejszego Wyższa Szkoła Zawodowa (w Kostrzynie nad Odrą, w Gorzowie Wlkp.)- wykładowca, Adiunkt, 4-letnia kadencja Dziekana Wydziału Zdrowia

2003 – do dnia dzisiejszego Gabinet Psychoterapii, aktualnie Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- stanowisko- psycholog/psychoterapeuta/dyrektor

2007- do dnia dzisiejszego Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim i DPS w Kamieniu Wielkim – stanowisko psycholog

2011 – 2013- Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko – psycholog

2004 – 2010- Punkt Interwencji Kryzysowej Urzędu Miasta – psychoterapeuta/psycholog

2010 – do dnia dzisiejszego- Poradnia Zdrowia Psychicznego- Poradnia Psychologiczna w przychodni Medicus w Kostrzynie nad Odrą

W pracy zawodowej zajmuję się głównie:

– psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych
– diagnozowaniem, opiniowaniem i orzekaniem do szkół i placówek oświatowych oraz w ramach psychologii transportu i BRD
– neuroterapią
– konsultacjami psychologicznymi
– prowadzeniem wykładów dla studentów, szkoleń, prelekcji i warsztatów
– prowadzeniem Poradni i Centrum: nadzorem pedagogicznym i merytorycznym oraz organizacją pracy specjalistów

mgr Anna Walczak

mgr Anna Walczak

pedagog

Z wykształcenia jestem mgr pedagogiki, posiadam uprawnienia i kursy umożliwiające mi w pełni realizować moje ambicje i pasje zawodowe.

Ukończyłam następujące szkolenia i kursy doskonalące mój warsztat pracy oraz uprawniające mnie do wykonywania specjalistycznych terapii:

1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego po zmianach- wskazówki metodyczne i organizacyjne (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.).
2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej
3. Metoda Dobrego Startu (Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku) część superwizyjna, część praktyczna, część teoretyczna- posiadam wszelkie kompetencje do prowadzenia terapii tą metodą
4. Terapia pedagogiczna (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wlkp.),
5. Oligofrenopedagogika (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wlkp.),
6. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia u dzieci. Algorytm postępowania ratowniczego (Adamed Ratownictwo Specjalistyczne),
7. Szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole) moduł 1-4. Zabawy z gestem, muzyką, symbolem,
8. Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”),
9. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce- program szkoleniowy wg. integracji odruchów dr Sally Goddard (Instytut Neurofizjologii i Psychologii w Warszawie),
10. Metoda Knillów (EDUCO Centrum Szkoleń),
11. Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk),
12. „Jak prowadzić terapię małych dzieci z ASD?” (Stowarzyszenie Pomocy Osobą Autystycznym „Dalej Razem”, Zielona Góra),
13. Wprowadzenie w podstawy edukacji w dzikiej przyrodzie, (Szkoła Integralnej Edukacji Ekologicznej „Dzika Wiedza”, Hannover),
14. Terapia Neurobiologiczna prof. Dr hab. Jagoda Cieszyńska ( Portal Konferencje-Logopedyczne, Kraków),
15. „Symulacja rozwoju dziecka wg. Metody Krakowskiej”, Bydgoszcz,
16. „Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym”, Bydgoszcz,
17. Kinezjologia edukacyjna „Brian Gym” metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison ( Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów),
18. Terapia ręki I i II stopień, (SOYER centrum szkoleń, Poznań)- posiadam najwyższe możliwe kwalifikacje
19. Wczesne wspomaganie rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespołach, (Oficyna MM, Poznań),
20. Metoda Dobrego Startu, (Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk),
21. Program szkoleniowy Akademia Dalej Razem- cykl pełny:

• Jak przygotować się do pracy z osobami z ASD?
• Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z ASD?
• Jak prowadzić terapię u osób z zaburzeniami sensorycznymi i ASD?
• Jak prowadzić terapię małych dzieci z ASD?
• Jak kształtować umiejętności społeczne osób z ZA w ramach treningu grupowego?
• Jak zorganizować środowisko szkolne i prowadzić terapię indywidualną ucznia z ZA?
• Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z ASD?
• Jak pracować z „autystyczną seksualnością”?
• Jak współpracować z systemem rodzinnym osób z ASD?

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, Zielona Góra.

mgr Elżbieta Mikłasz-Schab

mgr Elżbieta Mikłasz-Schab

pedagog/socjoterapeuta/neuroterapeuta/diagnosta/terapeuta SI

Wykształcenie:

W latach 2002-2007 ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika pracy socjalnej resocjalizacyjna.

W latach 2005-2007 ukończyłam dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

W 2009 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: Mediator w Sytuacjach Kryzysowych w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.

Ukończyłam także różne formy doskonalenia zawodowego, m.in.:

– Seminarium: Jak rozmawiać z uczniami o nałogu palenia?
– Szkolenie psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie problematyki HIV/AIDS
– Szkolenie: Zespoły interdyscyplinarne. Budowanie partnerstw instytucjonalnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– Szkolenie: Organizacja pierwszej pomocy przedmedycznej
– Szkolenie trenerów powiatowych Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty – Zapobieganie narkomanii w lubuskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
– Szkolenie: Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jego funkcje
– Szkolenie: Wydawanie opinii i orzeczeń w kontekście obowiązujących przepisów prawa
– Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne Bateria-GIM w praktyce diagnostycznej
– Warsztaty: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna powiernikiem rodziców czy sojusznikiem szkoły?
– Szkolenie z zakresu Działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
– Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w aspekcie zastosowań kodeksu karnego wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
– 02.05.-07.05.2016 rok Szkolenie z metody profesora Alfreda Tomatisa ( poziom I pedagogiczny).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam pracując:
2007 – do dnia dzisiejszego- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko pedagog/socjoterapeta
2014 – do dnia dzisiejszego- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko pedagog/neuroterapeuta

Katarzyna Moczulska

psycholog | psychoterapeuta

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – 2012-2019

Psycholog i Koordynator procesu terapii, Niepubliczne Przedszkole i Szkoła
dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu “Przystanek Przedszkolak”
i “Przystanek Szkoła”, Kraków:
✓ Superwizja zespołu nauczycieli i specjalistów w ich codziennej pracy z dziećmi
ze spektrum autyzmu
✓ Terapia indywidualna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
✓ Badania psychologiczne testami: WISC-R, Stanford-Binet 5, Leiter – 3, Columbia,
PEP-R
✓ Wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu w ramach
programu “Przystanek Rodzic”: prowadzenie szkoleń i warsztatów, grupa
wsparcia dla rodziców małych dzieci z diagnozą ASD, praca z rodzinami
(programy terapeutyczne)
✓ Szkolenie specjalistów w zakresie terapii osób z ASD
✓ Planowanie, przeprowadzanie, ewaluacja programów edukacyjnych
i terapeutycznych dla podopiecznych przedszkola i szkoły

2013-2020
Psychoterapeuta, zespół gabinetów prywatnych „Pomocna dłon”, Kraków:
✓ Psychoterapia indywidualna, grupowa, par i rodzin

EDUKACJA – 2007-2012

Psychologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
✓ I specjalizacja: Psychologia kliniczna – Psychoterapia Zaburzeń
Psychicznych
✓ II specializacja: Psychologia stosowana – Doradztwo Zawodowe
2011-2015
Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
2016-2018
Systemowa Terapia Rodzin, Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin “Na szlaku”, Kraków

WYBRANE STAŻE, KURSY I SZKOLENIA

✓ 3 mies. staż, Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych,
Kraków
✓ 4 mies. staż, Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami
Rozwoju, Kraków
✓ Picture Exchange Communication System (Pyramid Educational
Consultants of Poland)
✓ Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób
niemówiących – AAC (Fundacja „Mówić bez Słów”)
✓ MAKATON Program Rozwoju Komunikacji (Program Rozwoju Komunikacji MAKATON PRKM)
✓ Trening Umiejętności Społecznych (Fundacja Synapsis)
✓ Zachowania trudne – teoria I praktyka (Centrum Terapii SOTIS)

ZAINTERESOWANIA

Podróże | Camino de Santiago | Sport (jogging, joga) | Literatura faktu i reportaże | Filmy

mgr Małgorzata Głodek – Zarębska

mgr Małgorzata Głodek – Zarębska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy

Jestem psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym i terapeutą środowiskowym.
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004-2009) oraz 4 – letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (2009-2013). A w 2016 roku zdając w Kołobrzegu egzamin potwierdzający moje umiejętności uzyskałam certyfikat terapeuty środowiskowego.
Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Dbając o jakość swojej pracy psychoterapeutycznej regularnie od 2009 roku korzystam z superwizji. Aktualnie w Pomorskim Centrum Psychodynamicznym u certyfikowanego superwizora. Pracując zarówno z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi przestrzegam Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz Kodeksu etyki psychoterapeuty PTPPd.
Doświadczenie zawodowe:

 • psycholog w Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu (od sierpnia 2009 roku);
 • psycholog/psychoterapeuta w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Świebodzinie, Międzyrzeczu, Sulechowie i Gorzowie Wielkopolskim;
 • prywatna praktyka w zakresie psychoterapii, diagnostyki psychologicznej, pomocy psychologicznej i psychoedukacji;
 • psycholog/psychoterapeuta/terapeuta środowiskowy w Zespole Leczenia Psychiatrycznego Środowiskowego w Międzyrzeczu (od 2014 roku);
 • psycholog/psychoterapeuta/terapeuta środowiskowy w Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii, Dr Joanna Wichlińska-Pakirska, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą (od lutego 2021 roku).

Mam to szczęście, że moja praca mnie pasjonuje, więc z przyjemnością poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę oraz umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, konferencjach i sympozjach, m.in.:
– „Kot w tarapatach. Rysunek projekcyjny w pracy z dziećmi”,
– „Diagnoza psychologiczna dziecka w wieku 1,5 – 3 lata”,
– „Trener umiejętności społecznych”,
– „Psychoterapeutyczna opieka okołoporodowa. Praca z diadą matka-niemowlę”,
– „Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”,
– „Praca terapeutyczna z dzieckiem z perspektywy teorii przywiązania. Teoria i praktyka”,
– VIII Konferencja PTPPd „Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży w młodych dorosłych”,
– „O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać i jak wspierać rozwój dziecka”,
– „Poza zasadą pudełka. Zabawa w psychoterapii dzieci”,
– II Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna „Świat w dziecku – dziecko w świecie”,
– II Konferencja Dolnośląskiego Oddziału PTPPd pt.: „Pasje. Człowiek nadzwyczajnie zaangażowany. Na kontinuum normy i patologii w psychoterapii psychodynamicznej”,
– Kurs Diagnostyki i Terapii deficytów poznawczych u chorych na schizofrenie,
-VI Konferencja PTPPd pt.: „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości” ,
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Oblicza Psychoterapii: Symbol Ciało Duchowość – Sandplay Therapy w leczeniu zaburzeń psychicznych i wsparciu rozwoju” ,
– I Psychoterapeutyczna Konferencja Naukowa pt.: „Odtwarzanie relacji z pierwotnymi obiektami w procesie terapeutycznym a korektywne doświadczenie”,
– „Umiejętność stosowania i interpretacji Testu Piramid Barwnych”,
– „Umiejętność stosowania i interpretacji Testu Drzewa”,
– „Nowe podejście do patofizjologii i leczenia depresji”.

mgr Alicja Mackiewicz

mgr Alicja Mackiewicz

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Ukończyła 4 -letni Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pomocy Psychologicznej na UAM w Poznaniu oraz Diagnozę Psychologiczną w Praktyce Klinicznej na SWPS w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie oraz wieloletniej pracy na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., pracując głównie z pacjentami doświadczającymi kryzysów adaptacyjnych, zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń nastroju.
Od lat prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną, pracując indywidualnie z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Pomaga osobom cierpiącym z powodu chorób i zaburzeń psychicznych m.in.: zaburzeń afektywnych, lękowych, somatyzacyjnych oraz zaburzeń osobowości.
Udziela także porad i wsparcia osobom znajdującym się w trudnych kryzysowych sytuacjach życiowych spowodowanych różnymi nagłymi zmianami życiowymi bądź długotrwałym stresem .

mgr Jolanta Kruszakin

mgr Jolanta Kruszakin

psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, interwentem kryzysowym i coachem.

Jestem absolwentką Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) i certyfikowanym superwizorem z zakresu interwencji kryzysowej (Certyfikat Prowadzenia i Superwizowania Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).  Ukończyłam podyplomowe studia „Podstawy systemowej terapii rodzin” w Collegium Medicum UJ.

Prowadzę konsultacje, psychoterapię i interwencję kryzysową dla nastolatków i dorosłych oraz terapię par i małżeństw. Wspieram osoby znajdujące się w trudnych kryzysowych sytuacjach życiowych, spowodowanych różnymi nagłymi zmianami życiowymi, bądź długotrwałym stresem. Pomagam osobom cierpiącym z powodu lęków, depresji, objawów nerwicowych, zaburzeń osobowości.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Od 2002 r. prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną, pracując indywidualnie z osobami dorosłymi i prowadząc terapię par/małżeństw. Do 2019 r. prowadziłam  gabinet w Krakowie, a od tego czasu przeprowadziłam się i działam w Gorzowie Wielkopolskim i okolicach.

Jestem także certyfikowaną trenerką (MATRIK, Edexcel & BTEC Professional Qualifications) i coachem (ACC, ICF, Erickson College International). Od ponad 20 lat w ramach współpracy z firmami szkoleniowo-doradczymi wspieram rozwój organizacji. Interesuję się systemowym podejściem do organizacji, zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi i relacjami z klientami, efektywnością osobistą i stresem osób tworzących zespół.

W ramach rozwoju zawodowego ukończyłam wiele szkoleń i kursów doskonalących, zarówno z obszaru psychoterapii, jak i  trenersko-coachingowych. Regularnie biorę udział w Konferencjach, Sympozjach, itp. Zjazdach branżowych.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Interwencji i Pomocy Psychologicznej Vivos Voco.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w:

– 1998-2004 – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niepołomicach, jako psycholog,

– 1998-2016 – Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, jako psycholog, terapeuta, interwent kryzysowy, konsultant,

– 2015-2019 – Centrum Dobrej Terapii w Krakowie, jako psycholog, psychoterapeuta,

– 2015-2020 – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, jako wykładowca,

– 2019- nadal – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Krzeszycach, jako psycholog,

– 2020-2021 – Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, jako psycholog,

– 2021- nadal – Instytut Zdrowia Psychicznego Para Familia w Gorzowie Wielkopolskim, jako psycholog, psychoterapeuta,

– 2021 – nadal – Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą, jako psycholog, psychoterapeuta.

 

Lek. med. Jagoda Choma

Lek. med. Jagoda Choma

psychiatra dziecięcy
Hincyngier Wojciech

Hincyngier Wojciech

Psycholog

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, ze specjalnością z zakresu psychologii klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, „Stowarzyszeniu SOS dla Rodziny” w Szczecinie, w Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie oraz w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie.
W swojej pracy zajmuję się m.in. przeprowadzaniem diagnoz dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także prowadzeniem konsultacji psychologicznych oraz terapii indywidualnych. Tworzę i realizuję warsztaty psychoedukacyjne dla osób w różnych grupach wiekowych. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach a także w warsztatach rozwojowych. W swojej pracy wykorzystuję różne nurty, m.in terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, terapię systemową, dialog motywujący a także elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

Marta Begol

Marta Begol

Logopeda

Z wykształcenia jestem mgr pedagogiki. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz logopedii w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej
w Kostrzynie nad Odrą jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W tej samej placówce miałam również okazję rozwijać swoje umiejętności jako logopeda szkolny. W dalszym ciągu planuję poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach
i innego rodzaju formach doskonalenia mojego warsztatu pracy.

mgr Marta Strelczuk

mgr Marta Strelczuk

oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda

Jestem absolwentką studiów magisterskich z Filologii polskiej w specjalności: językoznawcza, studiów licencjackich z Pedagogiki specjalnej w specjalności: Logopedia i Terapia Pedagogiczna z Glottodydaktyką oraz studiów podyplomowych na kierunku Logopedia i Terapia Pedagogiczna.

Podczas studiów czynnie działałam jako wolontariusz w Szczecińskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Dysleksji, a także uczestniczyłam w projekcie „Droga do Witnicy”, jako redaktorka oraz korektorka tekstów.

Brałam udział w wielu konferencjach, szkoleniach i warsztatach doskonalących moje umiejętności zawodowe, wśród których są:

 •  Szkolenie: Pedagogiczne i psychologiczne podstawy pracy z dzieckiem dyslektycznym
 • Szkolenie: Drama Stosowana
 • Szkolenie: Choreoterapia
 • Kurs: Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapii
 • Kurs Przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Konferencja: O prawie dziecka do wyrażania własnego zdania
 • Konferencja: Dzień Mózgu
 • Warsztaty „Formy teatralne w pracy z osobami z niepełnosprawnością”.

Obecnie jestem pracownikiem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CBPiP oraz członkiem Zachodniopomorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Izabela Cieślik

Izabela Cieślik

pedagog

Jestem absolwentką pedagogiki o specjalności opiekuńczo-wychowawczej.

W trakcie trwania studiów magisterskich swoje doświadczenie zdobywałam odbywając praktyki studenckie w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kostrzynie nad Odrą.

Swoją wiedzę wzbogacam poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, m.in.:

– „ Trener nauki czytania globalnego i sylabowego”
– „ Metoda Dobrego Startu I stopnia”
– „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty”
– „Terapia pedagogiczna”
– „ Trening Grafomotoryczny – Instruktor Grafomotoryki I oraz II stopnia”
– „ Trening umiejętności społecznych I oraz II stopnia”
– „ Spektrum autyzmu u dzieci. Wczesna diagnoza i wsparcie.”
– „ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja zmysłowa”
– „Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych”

Wiem , że do osiągnięcia sukcesu wychowawczego potrzebna jest długa, konsekwentna i ciężka praca oraz współpraca terapeuty i rodzica.

 

mgr Patrycja Chałupka

mgr Patrycja Chałupka

pedagog specjalny

Wykształcenie
• studia magisterskie: Pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• studia licencjackie: Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • szkolenie Makaton I stopień
 • program szkoleniowy Akademia Dalej Razem, na który składały się następujące szkolenia:
  • Jak przygotować się do pracy z osobami z ASD?
  • Jak prowadzić terapię u osób z zaburzeniami sensorycznymi?
  • Jak prowadzić terapię małych dzieci z ASD?
  • Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z ASD?
  • Jak kształtować umiejętności społeczne osób z Zespołem Aspergera w ramach treningu grupowego?
  • Jak organizować środowisko szkolne i prowadzić terapię indywidualną ucznia z Zespołem Aspergera?
  • Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z ASD?
  • Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD?
  • Jak pracować z „autystyczną seksualnością”?
  • Jak współpracować z systemem rodzinnym osób z ASD?
 •  Metodyka zajęć muzyczno-rytmicznych w przedszkolu
 • Szkolenie PECS – Poziom 1

Szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej:

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania

 

mgr Honorata Szypułka

mgr Honorata Szypułka

psycholog

2010 – 2011 Studia Podyplomowe UW Wydział Psychologii
Kierunek – Psychologia Sądowa

2003 – 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
kierunek – Psychologia
specjalność – Psychologia zdrowia i psychoterapia

SZKOLENIA I KURSY

03.2014 Opiniowanie Psychologiczno – Pedagogiczne
02.2013 Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii – I stopień

04.2012 Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

11.2011 Praca z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie przebywającym w placówce opiekuńczo-
wychowawczej – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
02.2010 Godność Dziecka – Konferencja Rzecznika Praw Dziecka
03.2010 Podnoszenie kompetencji wychowawczych i organizacyjnych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych”- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
05.2010 Indywidualne plany pomocy dziecku i rodzinie w warunkach placówki opiekuńczo- wychowawczej
03.2009 „Interwencja kryzysowa dla pracowników socjalnych. Debriefing psychologiczny po zdarzeniu traumatyczny” – Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu
06.2009 „Szkolenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
w Słubicach
10.2009 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – ku skutecznemu systemowi” – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

mgr Barbara Jaroszewska

mgr Barbara Jaroszewska

psycholog

Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS wz. we Wrocławiu, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia.

Prowadzę działalność terapeutyczną, pracując indywidualnie z klientami oraz rodzinami.

Byłam również psychologiem w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a także w szkołach podstawowych, gdzie pracowałam z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami/opiekunami i nauczycielami.

Podczas swojej pracy terapeutycznej prowadzę spotkania indywidualne oraz grupowe, gdzie wspólnie z klientami staramy się rozwiązywać problemy emocjonalne, społeczne, wychowawcze i inne.

W swojej pracy bardzo duży nacisk kładę na dostosowanie metod do wieku klientów oraz zbudowaniu zaufania i relacji. Staram się koncentrować na zasobach, mocnych stronach klientów i wykorzystywać je do poprawy jakości ich życia, dlatego bliska jest mi praca w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Moje motto to słowa Miltona H. Ericksona:
„Człowiek jest jak żaglowiec.
Ma swój ster i wszystko co potrzebne, żeby popłynąć.
Terapeuta, nauczyciel to podmuch wiatru, który sprawia, że żaglowiec płynie do celu.”

Korzystam też z technik Dialogu motywującego i podejścia poznawczo-behawioralnego.

Chętnie poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę. Ważny jest dla mnie rozwój zawodowy, dlatego brałam udział w licznych szkoleniach i warsztatach, m.in.:
– ”I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”
– „Dialog motywujący”
– „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym”
– „Metody pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie”
– „Kreatywne metody w pracy psychologa i pedagoga”

oraz wielu innych mających na celu podniesienie jakości współpracy z klientami – zarówno tymi młodszymi, jak i dorosłymi.

Ewelina Sobczak

Ewelina Sobczak

pedagog

Nazywam się Ewelina Sobczak. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielem współorganizującym proces kształcenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Kostrzynie nad Odrą.

Ukończyłam studia :
– magisterskie na kierunku Pedagogika- edukacja elementarna i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– licencjackie na kierunku Pedagogika- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

W trakcie trwania studiów zdobywałam doświadczenie jako praktykantka w żłobku, przedszkolach, szkołach i poradni psychologiczno- pedagogicznej, zarówno w Poznaniu, jak i w Kostrzynie nad Odrą.

Stale doskonale swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach, warsztatach, webinarach, m.in.:
– „Autyzm a afazja”,
– „Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole”,
– „Terapia przez zabawę. Jak w zabawie wspierać emocje i samooceną dziecka?”,
– „ Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”,
– „Niezbędnik trenera TUS”,
– „Praca z dzieckiem nieśmiałym”,
– „Edukacja dziecka z FASD: co nauczyciel powinien wiedzieć”,
– „Praca nad normami społecznymi”,
– „Od złości do samodzielności, czyli jak poradzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka”,
– „Edukacja to komunikacja” II Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu.

mgr Agata Zalewa

mgr Agata Zalewa

logopeda, neurologopeda,

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i logopedą klinicznym. Studia magisterskie ukończyłam na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowałam jako logopeda w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Poznaniu. Obecnie pracuję w szkole podstawowej oraz w Niepublicznej Poradni w Kostrzynie.
Brałam udział w następujących szkoleniach i kursach:
Certyfikat „Wczesna diagnostyka, profilaktyka i terapia logopedyczna dzieci w wieku 0-3”
Kurs logopedyczny „Od wywiadu do terapii”
Konferencja „Autyzm w domu i w szkole”
Kurs „Masaż neurologopedyczny palpacyjno- pulsacyjny”
Certyfikat „Logosensoryka”
Kurs „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”
Kurs „Bazowe umiejętności komunikacyjne”
Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i doskonalę swój warsztat pracy.

mgr Malwina Świderska

mgr Malwina Świderska

psycholog
mgr Karolina Grzebyta

mgr Karolina Grzebyta

pedagog, psychoterapeuta psychodynamiczny

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia magisterskie- pedagogika ( Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi)
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – specjalność: Psychoterapeuta
 • Kurs kwalifikacyjny: Makaton – alternatywne sposoby komunikacji
 • Kurs kwalifikacyjny: Metoda Dobrego Startu

WARSZTATY, SZKOLENIA

 • udział w konferencji nt. ” Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości ( prof. Otto Kernberg, Eve Caligor),
 • warsztaty: Integracja
 • warsztaty: Etyka
 • warsztaty: Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • warsztaty: Metodyka
 • warsztaty: Kontakt w sytuacji pomagania
 • warsztaty: Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
 •  warsztaty: Bajka, metafora i wizualizacja jako metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka”
 • warsztaty: ” Eksperymenty badawcze przedszkolaka”
 • kurs: Od manipulacji do manipulacji
 • kurs: Muzyka na pierwszych etapach edukacji
 • kurs: Wspieranie rozwoju zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowej
 • kurs: Wielozmysłowe poznanie na pierwszych etapach edukacji
 • kurs: Holizm w edukacji elementarnej jako podstawa kształtowania kompetencji kluczowych

 

Lek.med. Marta Turkiewicz – Wanat

Lek.med. Marta Turkiewicz – Wanat

lekarz medycyny specjalista psychiatra
Olga Rozalik

Olga Rozalik

kierownik administracji
Lek.med. Maria Uryasz-Wichlińska

Lek.med. Maria Uryasz-Wichlińska

specjalista pediatra- konsultant
Sara Brudzisz

Sara Brudzisz

pracownik biurowy
adw. Anna Wichlińska

adw. Anna Wichlińska

konsultant prawny