O poradni

NIEPUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

AO PORADNISŁÓW KILKA...

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CBPiP dr Joanna Wichlińska-Pakirska, ma swoją siedzibę w budynku CBPiP przy ul. Fabrycznej 1 w Kostrzynie nad Odrą, i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00 w sytuacjach pilnych przyjmuje również w soboty.
Przyjęcia są zawsze po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 513 858 882.

Placówka została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. i posiada uprawnienia i kompetencje placówek publicznych. Wszelkie zatem wydawane u nas dokumenty mają taką samą moc prawną, jak dokumenty wydawane w rejonowych poradniach publicznych.
Organem nadzorującym pracę Poradni jest Lubuski Kurator Oświaty.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna powstała w celu udzielenia pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom lub opiekunom prawnym oraz nauczycielom, pedagogom i psychologom szkolnym.
Poradnia posiada zatem wszelkie możliwe uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe oraz komisje edukacyjne.

BSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI+48 513 85 88 82ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ

CZAKRES USŁUGPORADNI

  • WWR,
  • Neuroterapia,
  • Diagnoza i opiniowanie,
  • Terapia SI,
  • Terapia pedagogiczna,
  • Terapia logopedyczna,
  • Terapia psychologiczna,
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży,
  • Psychoterapia rodzin,
  • Socjoterapia

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - NAUCZ.
Jeśli nie wie - WYTŁUMACZ.
Jeśli nie może - POMÓŻ.

 

DPROFESJONALNIE PRZYGOTOWANA KADRA DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW:

– psychologów,
– psychoterapeutów
– socjoterapeutów
– pediatrów
– coachów
– pedagogów,
– logopedów,
– oligofrenopedagogów,
– terapeutów ręki,
– terapeutów integracji sensorycznej,
– terapeutów behawioralnych,
– rehabilitantów
– terapeutów zaburzeń ze spectrum autyzmu
– terapeutów metody Denisona
– terapeutów ruchu rozwijającego
– terapeutów metody W. Scherborn
– terapeutów metody Montessori
– terapeutów metody krakowskiej
– terapeutów metody Knillów
– terapeutów EEG-Biofeedback
– terapeutów uwagi słuchowej opartej na metodzie prof. A. Tomatisa i innych

EPORADNIA WYDAJE OPINIE W SPRAWACH:

1. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.
2. Dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia.
3. Dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb ucznia.
4. Dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia.
5. Wczesnego wspomagania rozwoju.
6. Objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
7. Innych, określonych w przepisach prawa.

Przygotowana oferta zajęć jest ciągle rozszerzana. Konsultacje, diagnozy, zajęcia są odpłatne, nie obowiązuje rejonizacja, wystawiamy opinie zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
Realizujemy projekt Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – udział w projekcie bezpłatny.

FW PORADNI UZYSKASZ POMOCW ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII:

– psychologów,
– psychologiczna,
– pedagogiczna,
– logopedyczna,
– wczesnego wspomagania rozwoju- BEZPŁATNIE,
– trudności szkolnych,
– dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii,
– gotowości szkolnej,
– ADHD,
– autyzmu,
– zespołu Asperger
– zaburzeń rozwojowych
– zaburzeń emocjonalnych, w tym kryzysów rozwojowych
– uzależnień
– zaburzeń łaknienia
– autoagresji