mgr Elżbieta Mikłasz-Schab

Obrazek

Wykształcenie:

W latach 2002-2007 ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika pracy socjalnej resocjalizacyjna.

W latach 2005-2007 ukończyłam dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

W 2009 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: Mediator w Sytuacjach Kryzysowych w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.

Ukończyłam także różne formy doskonalenia zawodowego, m.in.:

– Seminarium: Jak rozmawiać z uczniami o nałogu palenia?
– Szkolenie psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie problematyki HIV/AIDS
– Szkolenie: Zespoły interdyscyplinarne. Budowanie partnerstw instytucjonalnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– Szkolenie: Organizacja pierwszej pomocy przedmedycznej
– Szkolenie trenerów powiatowych Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty – Zapobieganie narkomanii w lubuskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
– Szkolenie: Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jego funkcje
– Szkolenie: Wydawanie opinii i orzeczeń w kontekście obowiązujących przepisów prawa
– Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne Bateria-GIM w praktyce diagnostycznej
– Warsztaty: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna powiernikiem rodziców czy sojusznikiem szkoły?
– Szkolenie z zakresu Działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
– Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w aspekcie zastosowań kodeksu karnego wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
– 02.05.-07.05.2016 rok Szkolenie z metody profesora Alfreda Tomatisa ( poziom I pedagogiczny).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam pracując:
2007 – do dnia dzisiejszego- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko pedagog/socjoterapeta
2014 – do dnia dzisiejszego- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko pedagog/neuroterapeuta

mgr Anna Walczak

Obrazek

Z wykształcenia jestem mgr pedagogiki, posiadam uprawnienia i kursy umożliwiające mi w pełni realizować moje ambicje i pasje zawodowe.

Ukończyłam następujące szkolenia i kursy doskonalące mój warsztat pracy oraz uprawniające mnie do wykonywania specjalistycznych terapii:

1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego po zmianach- wskazówki metodyczne i organizacyjne (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.).
2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej
3. Metoda Dobrego Startu (Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku) część superwizyjna, część praktyczna, część teoretyczna- posiadam wszelkie kompetencje do prowadzenia terapii tą metodą
4. Terapia pedagogiczna (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wlkp.),
5. Oligofrenopedagogika (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wlkp.),
6. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia u dzieci. Algorytm postępowania ratowniczego (Adamed Ratownictwo Specjalistyczne),
7. Szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole) moduł 1-4. Zabawy z gestem, muzyką, symbolem,
8. Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”),
9. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce- program szkoleniowy wg. integracji odruchów dr Sally Goddard (Instytut Neurofizjologii i Psychologii w Warszawie),
10. Metoda Knillów (EDUCO Centrum Szkoleń),
11. Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk),
12. „Jak prowadzić terapię małych dzieci z ASD?” (Stowarzyszenie Pomocy Osobą Autystycznym „Dalej Razem”, Zielona Góra),
13. Wprowadzenie w podstawy edukacji w dzikiej przyrodzie, (Szkoła Integralnej Edukacji Ekologicznej „Dzika Wiedza”, Hannover),
14. Terapia Neurobiologiczna prof. Dr hab. Jagoda Cieszyńska ( Portal Konferencje-Logopedyczne, Kraków),
15. „Symulacja rozwoju dziecka wg. Metody Krakowskiej”, Bydgoszcz,
16. „Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym”, Bydgoszcz,
17. Kinezjologia edukacyjna „Brian Gym” metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison ( Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów),
18. Terapia ręki I i II stopień, (SOYER centrum szkoleń, Poznań)- posiadam najwyższe możliwe kwalifikacje
19. Wczesne wspomaganie rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespołach, (Oficyna MM, Poznań),
20. Metoda Dobrego Startu, (Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk),
21. Program szkoleniowy Akademia Dalej Razem- cykl pełny:

• Jak przygotować się do pracy z osobami z ASD?
• Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z ASD?
• Jak prowadzić terapię u osób z zaburzeniami sensorycznymi i ASD?
• Jak prowadzić terapię małych dzieci z ASD?
• Jak kształtować umiejętności społeczne osób z ZA w ramach treningu grupowego?
• Jak zorganizować środowisko szkolne i prowadzić terapię indywidualną ucznia z ZA?
• Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z ASD?
• Jak pracować z „autystyczną seksualnością”?
• Jak współpracować z systemem rodzinnym osób z ASD?

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, Zielona Góra.

dr Joanna Wichlińska-Pakirska

Obrazek

dr Joanna Wichlińska-Pakirska- Dyrektor Poradni, Organ Prowadzący

• Z wykszatłcenia jestem mgr Socjologii, specjalizacja Doradztwo Psychospołeczne (Uniwersytet Szczeciński) oraz mgr Psychologii (SWPS w Warszawie).

• Ukończyłam także pełne 5-cio letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym uzyskując umiejętności i uprawnienia Psychoterapeuty Psychodynamicznego. W tym zakresie posiadam kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii w zakresie:
– psychoterapia dzieci i młodzieży indywidualna i grupowa
– psychoterapia dorosłych
– psychoterapia rodzin i małżeństw
– socjoterapia i trening interpersonalny

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, podlegam systematycznej, comiesięcznej obowiązkowej superwizji pracy psychoterapeutycznej w PCP w Szczecinie (ośrodek zamiejscowy KCP).

• Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskałam w marcu 2011 roku na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Kształcąc się i doskonaląc swoje umiejętności i kompetencje zawodowe zdobyłam również uprawnienia do:

– Psycholog Transportu (SWPS Poznań)- uprawnienia do badań kierowców i operatorów, wydawania opinii i orzeczeń, nr uprawnionego psychologa nadany przez Marszałka Województwa Lubuskiego 067/14F, nr pracowni F37/2014;

– Neuroterapeuta terapii EEG-Biofeedback (Warszawa);
– Terapeuta terapii uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa- stopień I i stopień II- posiadam najwyższe uprawnienia nadawane przez Instytut Mozart Brain Lab nv-Atlantis vzw w Belgii do prowadzenia diagnozy, terapii oraz tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb każdego pacjenta.

Podczas 15-letniej pracy zawodowej ukończyłam wiele szkoleń i kursów doskonalących, w tym dwa roczne kursy kwalifikacyjne w Krakowie, których zakres obejmuje pracę psychologiczno-psychoterapeutyczną, wsparcie, interwencję kryzysową oraz pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których wszystkich nie sposób jest w tym miejscu wymienić.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam w pracy:

2003 – 2011- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko socjoterapeuta/psycholog

2008 – do dnia dzisiejszego Wyższa Szkoła Zawodowa (w Kostrzynie nad Odrą, w Gorzowie Wlkp.)- wykładowca, Adiunkt, 4-letnia kadencja Dziekana Wydziału Zdrowia

2003 – do dnia dzisiejszego Gabinet Psychoterapii, aktualnie Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- stanowisko- psycholog/psychoterapeuta/dyrektor

2007- do dnia dzisiejszego Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim i DPS w Kamieniu Wielkim – stanowisko psycholog

2011 – 2013- Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko – psycholog

2004 – 2010- Punkt Interwencji Kryzysowej Urzędu Miasta – psychoterapeuta/psycholog

2010 – do dnia dzisiejszego- Poradnia Zdrowia Psychicznego- Poradnia Psychologiczna w przychodni Medicus w Kostrzynie nad Odrą

W pracy zawodowej zajmuję się głównie:

– psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych
– diagnozowaniem, opiniowaniem i orzekaniem do szkół i placówek oświatowych oraz w ramach psychologii transportu i BRD
– neuroterapią
– konsultacjami psychologicznymi
– prowadzeniem wykładów dla studentów, szkoleń, prelekcji i warsztatów
– prowadzeniem Poradni i Centrum: nadzorem pedagogicznym i merytorycznym oraz organizacją pracy specjalistów