Pracownicy

PRACOWNICY

dr Joanna Wichlińska-Pakirska

dr Joanna Wichlińska-Pakirska

Dyrektor Poradni, Psycholog

dr Joanna Wichlińska-Pakirska- Dyrektor Poradni, Organ Prowadzący

• Z wykszatłcenia jestem mgr Socjologii, specjalizacja Doradztwo Psychospołeczne (Uniwersytet Szczeciński) oraz mgr Psychologii (SWPS w Warszawie).

• Ukończyłam także pełne 5-cio letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym uzyskując umiejętności i uprawnienia Psychoterapeuty Psychodynamicznego. W tym zakresie posiadam kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii w zakresie:
– psychoterapia dzieci i młodzieży indywidualna i grupowa
– psychoterapia dorosłych
– psychoterapia rodzin i małżeństw
– socjoterapia i trening interpersonalny

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, podlegam systematycznej, comiesięcznej obowiązkowej superwizji pracy psychoterapeutycznej w PCP w Szczecinie (ośrodek zamiejscowy KCP).

• Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskałam w marcu 2011 roku na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Kształcąc się i doskonaląc swoje umiejętności i kompetencje zawodowe zdobyłam również uprawnienia do:

– Psycholog Transportu (SWPS Poznań)- uprawnienia do badań kierowców i operatorów, wydawania opinii i orzeczeń, nr uprawnionego psychologa nadany przez Marszałka Województwa Lubuskiego 067/14F, nr pracowni F37/2014;

– Neuroterapeuta terapii EEG-Biofeedback (Warszawa);
– Terapeuta terapii uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa- stopień I i stopień II- posiadam najwyższe uprawnienia nadawane przez Instytut Mozart Brain Lab nv-Atlantis vzw w Belgii do prowadzenia diagnozy, terapii oraz tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb każdego pacjenta.

Podczas 15-letniej pracy zawodowej ukończyłam wiele szkoleń i kursów doskonalących, w tym dwa roczne kursy kwalifikacyjne w Krakowie, których zakres obejmuje pracę psychologiczno-psychoterapeutyczną, wsparcie, interwencję kryzysową oraz pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których wszystkich nie sposób jest w tym miejscu wymienić.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam w pracy:

2003 – 2011- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko socjoterapeuta/psycholog

2008 – do dnia dzisiejszego Wyższa Szkoła Zawodowa (w Kostrzynie nad Odrą, w Gorzowie Wlkp.)- wykładowca, Adiunkt, 4-letnia kadencja Dziekana Wydziału Zdrowia

2003 – do dnia dzisiejszego Gabinet Psychoterapii, aktualnie Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- stanowisko- psycholog/psychoterapeuta/dyrektor

2007- do dnia dzisiejszego Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim i DPS w Kamieniu Wielkim – stanowisko psycholog

2011 – 2013- Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko – psycholog

2004 – 2010- Punkt Interwencji Kryzysowej Urzędu Miasta – psychoterapeuta/psycholog

2010 – do dnia dzisiejszego- Poradnia Zdrowia Psychicznego- Poradnia Psychologiczna w przychodni Medicus w Kostrzynie nad Odrą

W pracy zawodowej zajmuję się głównie:

– psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych
– diagnozowaniem, opiniowaniem i orzekaniem do szkół i placówek oświatowych oraz w ramach psychologii transportu i BRD
– neuroterapią
– konsultacjami psychologicznymi
– prowadzeniem wykładów dla studentów, szkoleń, prelekcji i warsztatów
– prowadzeniem Poradni i Centrum: nadzorem pedagogicznym i merytorycznym oraz organizacją pracy specjalistów

mgr Anna Walczak

mgr Anna Walczak

pedagog

Z wykształcenia jestem mgr pedagogiki, posiadam uprawnienia i kursy umożliwiające mi w pełni realizować moje ambicje i pasje zawodowe.

Ukończyłam następujące szkolenia i kursy doskonalące mój warsztat pracy oraz uprawniające mnie do wykonywania specjalistycznych terapii:

1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego po zmianach- wskazówki metodyczne i organizacyjne (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.).
2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej
3. Metoda Dobrego Startu (Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku) część superwizyjna, część praktyczna, część teoretyczna- posiadam wszelkie kompetencje do prowadzenia terapii tą metodą
4. Terapia pedagogiczna (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wlkp.),
5. Oligofrenopedagogika (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wlkp.),
6. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia u dzieci. Algorytm postępowania ratowniczego (Adamed Ratownictwo Specjalistyczne),
7. Szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole) moduł 1-4. Zabawy z gestem, muzyką, symbolem,
8. Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”),
9. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce- program szkoleniowy wg. integracji odruchów dr Sally Goddard (Instytut Neurofizjologii i Psychologii w Warszawie),
10. Metoda Knillów (EDUCO Centrum Szkoleń),
11. Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk),
12. „Jak prowadzić terapię małych dzieci z ASD?” (Stowarzyszenie Pomocy Osobą Autystycznym „Dalej Razem”, Zielona Góra),
13. Wprowadzenie w podstawy edukacji w dzikiej przyrodzie, (Szkoła Integralnej Edukacji Ekologicznej „Dzika Wiedza”, Hannover),
14. Terapia Neurobiologiczna prof. Dr hab. Jagoda Cieszyńska ( Portal Konferencje-Logopedyczne, Kraków),
15. „Symulacja rozwoju dziecka wg. Metody Krakowskiej”, Bydgoszcz,
16. „Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym”, Bydgoszcz,
17. Kinezjologia edukacyjna „Brian Gym” metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison ( Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów),
18. Terapia ręki I i II stopień, (SOYER centrum szkoleń, Poznań)- posiadam najwyższe możliwe kwalifikacje
19. Wczesne wspomaganie rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespołach, (Oficyna MM, Poznań),
20. Metoda Dobrego Startu, (Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk),
21. Program szkoleniowy Akademia Dalej Razem- cykl pełny:

• Jak przygotować się do pracy z osobami z ASD?
• Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z ASD?
• Jak prowadzić terapię u osób z zaburzeniami sensorycznymi i ASD?
• Jak prowadzić terapię małych dzieci z ASD?
• Jak kształtować umiejętności społeczne osób z ZA w ramach treningu grupowego?
• Jak zorganizować środowisko szkolne i prowadzić terapię indywidualną ucznia z ZA?
• Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z ASD?
• Jak pracować z „autystyczną seksualnością”?
• Jak współpracować z systemem rodzinnym osób z ASD?

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, Zielona Góra.

mgr Elżbieta Mikłasz-Schab

mgr Elżbieta Mikłasz-Schab

pedagog/socjoterapeuta/neuroterapeuta

Wykształcenie:

W latach 2002-2007 ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika pracy socjalnej resocjalizacyjna.

W latach 2005-2007 ukończyłam dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

W 2009 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: Mediator w Sytuacjach Kryzysowych w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.

Ukończyłam także różne formy doskonalenia zawodowego, m.in.:

– Seminarium: Jak rozmawiać z uczniami o nałogu palenia?
– Szkolenie psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie problematyki HIV/AIDS
– Szkolenie: Zespoły interdyscyplinarne. Budowanie partnerstw instytucjonalnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– Szkolenie: Organizacja pierwszej pomocy przedmedycznej
– Szkolenie trenerów powiatowych Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty – Zapobieganie narkomanii w lubuskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
– Szkolenie: Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jego funkcje
– Szkolenie: Wydawanie opinii i orzeczeń w kontekście obowiązujących przepisów prawa
– Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne Bateria-GIM w praktyce diagnostycznej
– Warsztaty: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna powiernikiem rodziców czy sojusznikiem szkoły?
– Szkolenie z zakresu Działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
– Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w aspekcie zastosowań kodeksu karnego wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
– 02.05.-07.05.2016 rok Szkolenie z metody profesora Alfreda Tomatisa ( poziom I pedagogiczny).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam pracując:
2007 – do dnia dzisiejszego- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko pedagog/socjoterapeta
2014 – do dnia dzisiejszego- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- stanowisko pedagog/neuroterapeuta

mgr Ewa Gabrysiak

mgr Ewa Gabrysiak

psycholog

Wykształcenie:

Magister psychologii. Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego (specjalność: kliniczna). W tym w latach 2011/2012 w ramach wymiany, studia na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek psychologia.

Studia Magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek politologia, magister

Kurs kwalifikacyjny „Przygotowanie pedagogiczne”, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Studia Podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie”, Uniwersytet Szczeciński

2015 r. ukończyłam kurs „Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży”.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w:

• Dom Dziecka w Policach, psycholog.
• Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii dr Joanna Wichlińska-Pakirska, Kostrzyn nad Odrą, psycholog.
• Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą- psycholog

Ukończyłam wiele kursów w zakresie pomocy psychologicznej i terapii dzieci i młodzieży.

• ADHD- kontrolowanie emocji w pracy z uczniem nadpobudliwym. ZCDN Szczecin.
• Jak pracować z uczniem z problemami emocjonalnymi? ZCDN Szczecin.
• Szkolenie – „Terapia kognitywna: techniki terapeutyczne w pracy z osobami ze spektrum autyzmu”, Fundacja Prodeste, Opole.
• Szkolenie – „Narzędzie M-CHAT-R/F-praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Synapsis.
• Szkolenie – „Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu?”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Synapsis.
• Szkolenie – „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Synapsis.
• Warsztat psychologiczny- „Zanim będzie za późno-samobójstwa i samookaleczenia uczniów”, WOM w Gorzowie Wlkp.
• Szkolenie – „Przemoc i agresja rówieśnicza w szkole-od diagnozy do rozwiązania problemów”, WOM w Gorzowie Wlkp.
• Kurs doskonalący I stopnia „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.
• Szkolenie „Rok z terapią poznawczo – behawioralną dzieci i młodzieży”, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami” w Warszawie.

Mgr Ewa Roszak

Mgr Ewa Roszak

psycholog

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Bankowa, Szczecin (10.2016 – 05.2017)
Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne

Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław (10.2008 – 02.2013)
Stosunki międzynarodowe

Osiągnięcia:

• Wymiana międzynarodowa na Uniwersytecie Utrecht, Holandia (02.2010 – 07.2010). Fakultet główny: Mediacje i negocjacje w stosunkach międzynarodowych.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,Wrocław (10.2004 – 10.2009)
Psychologia: Magister Psychologii, specjalność: kliniczna

Osiągnięcia:

Współzałożycielka i członkini Koła Naukowego Psychologii Sportu przy SWPS 2006-2008;
Prowadzenie warsztatów dla wybranych drużyn sportowych we Wrocławiu;
Przygotowanie i zorganizowanie konferencji naukowych (I i II Dni Psychologii Sportu 2006, 2007).

Doświadczenie zawodowe:

Freelancer: Gdynia, Kostrzyn (03.2013 – obecnie)
Stanowisko:
Psycholog, Life & Business Coach, Trener Rozwoju Osobistego i Biznesu

Obowiązki:

• Prowadzenie szkoleń dla instytucji państwowych i biznesu (ponad 1000 h):
„Tworzenie efektywnego zespołu”, „Efektywna komunikacja w zespole”, „Coaching mocnych stron zespołu”, „Poza schematem – efektywność zespołu w kreatywności”; Coaching indywidualny (200 h).
• Współpraca z inicjatywą „Poznaj Coaching” (9-13.05.2017):
• Prowadzenie szkoleń:
„Drogowskazy w życiu – wyjdź poza przyjęty schemat”.
• Współpraca z Fundacją Partycypacji Społecznej przy projekcie dla kobiet zakładających swój biznes:
trener szkolenia ABC przedsiębiorczości (01.2017 – obecnie, 80h).
• Współpraca z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej (10.2016 – obecnie) – prowadzenie coachingu dla studentów i absolwentów uczelni.
• Prowadzenie terapii krótkoterminowej z klientami dorosłymi we współpracy
z Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii w Kostrzynie nad Odrą (09.2016– obecnie);
• Zarządzanie projektami szkoleniowymi na terenie 7 województw – koordynowanie pracy nowych trenerów, współprowadzenie szkoleń (03.2014 – 03.2015).
• Współpraca z Biurem Karier Uniwersytetu Gdańskiego (2014) – zaprojektowanie
i przeprowadzenie szkoleń w języku polskim i w języku angielskim dla absolwentów
i studentów wymiany międzynarodowej
• Współpraca z Career EXPO (2014): prowadzenie warsztatów dla uczestników targów pracy.

Osiągnięcia:
Prowadzone przeze mnie grupy szkoleniowe osiągają znaczącą skuteczność w swoich projektach;
Zbudowanie efektywnych relacji biznesowych z czterema głównymi firmami:
Meritum, Atelier, Pedago, Nowa Perspektywa (03.2014 – 03.2015);
Wystąpienia na konferencjach na Uniwersytecie Gdańskim (2014) i Uniwersytecie SWPS
we Wrocławiu (2014).

Ukończone kursy i szkolenia:

• Metody pracy z procesem, Akademia SET, Warszawa (18.06 – 19.06.2016);
• Szkolenie dla trenerów projektów międzynarodowych, Serbia, Erasmus + (8.06 – 15.06.2016);
• Trening interpersonalny, Akademia SET, Warszawa (12.05 – 15.05.2016);
• Certyfikowany Coach Akademii SET(poziom mentorski), Akademia SET, Warszawa (03.2014 – 02.2016), W drodze do certyfikacji międzynarodowej ACC ICF;
• Certyfikowany Trener Biznesu Akademii SET, Akademia SET, Warszawa (09.2013 – 05.2014);
• Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), Sopot (2013);
• Warsztaty teatralne, Nowa Fala Fundacja Rozwoju Teatru, Warszawa (10.2010);
• Szkolenie z wystąpień publicznych, Stowarzyszenie 61, Warszawa (10.2010);
• Wymiana międzykulturowa w Stanach Zjednoczonych realizowana przez American Institute for Foreign Study:
→ „Counsellor” (Harriman Lodge, Nowy Jork 2008),
→ „Counsellor” (Block&Hexter Vacation Center, Pensylwania 2007),
→ „Guest Service Agent” (Vermejo Park Ranch, Nowy Meksyk 2006).

mgr Marta Strelczuk

mgr Marta Strelczuk

oligofrenopedagog, logopeda

Jestem absolwentką studiów magisterskich z Filologii polskiej w specjalności: językoznawcza, studiów licencjackich z Pedagogiki specjalnej w specjalności: Logopedia i Terapia Pedagogiczna z Glottodydaktyką oraz studiów podyplomowych na kierunku Logopedia i Terapia Pedagogiczna.

Podczas studiów czynnie działałam jako wolontariusz w Szczecińskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Dysleksji, a także uczestniczyłam w projekcie „Droga do Witnicy”, jako redaktorka oraz korektorka tekstów.

Brałam udział w wielu konferencjach, szkoleniach i warsztatach doskonalących moje umiejętności zawodowe, wśród których są:

 •  Szkolenie: Pedagogiczne i psychologiczne podstawy pracy z dzieckiem dyslektycznym
 • Szkolenie: Drama Stosowana
 • Szkolenie: Choreoterapia
 • Kurs: Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapii
 • Kurs Przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Konferencja: O prawie dziecka do wyrażania własnego zdania
 • Konferencja: Dzień Mózgu
 • Warsztaty „Formy teatralne w pracy z osobami z niepełnosprawnością”.

Obecnie jestem pracownikiem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CBPiP oraz członkiem Zachodniopomorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

mgr Patrycja Chałupka

mgr Patrycja Chałupka

pedagog specjalny

Wykształcenie
• studia magisterskie: Pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• studia licencjackie: Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • szkolenie Makaton I stopień
 • program szkoleniowy Akademia Dalej Razem, na który składały się następujące szkolenia:
  • Jak przygotować się do pracy z osobami z ASD?
  • Jak prowadzić terapię u osób z zaburzeniami sensorycznymi?
  • Jak prowadzić terapię małych dzieci z ASD?
  • Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z ASD?
  • Jak kształtować umiejętności społeczne osób z Zespołem Aspergera w ramach treningu grupowego?
  • Jak organizować środowisko szkolne i prowadzić terapię indywidualną ucznia z Zespołem Aspergera?
  • Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z ASD?
  • Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD?
  • Jak pracować z „autystyczną seksualnością”?
  • Jak współpracować z systemem rodzinnym osób z ASD?
 •  Metodyka zajęć muzyczno-rytmicznych w przedszkolu
 • Szkolenie PECS – Poziom 1

Szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej:

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania

 

mgr Honorata Szypułka

mgr Honorata Szypułka

psycholog

2010 – 2011 Studia Podyplomowe UW Wydział Psychologii
Kierunek – Psychologia Sądowa

2003 – 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
kierunek – Psychologia
specjalność – Psychologia zdrowia i psychoterapia

SZKOLENIA I KURSY

03.2014 Opiniowanie Psychologiczno – Pedagogiczne
02.2013 Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii – I stopień

04.2012 Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

11.2011 Praca z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie przebywającym w placówce opiekuńczo-
wychowawczej – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
02.2010 Godność Dziecka – Konferencja Rzecznika Praw Dziecka
03.2010 Podnoszenie kompetencji wychowawczych i organizacyjnych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych”- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
05.2010 Indywidualne plany pomocy dziecku i rodzinie w warunkach placówki opiekuńczo- wychowawczej
03.2009 „Interwencja kryzysowa dla pracowników socjalnych. Debriefing psychologiczny po zdarzeniu traumatyczny” – Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu
06.2009 „Szkolenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
w Słubicach
10.2009 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – ku skutecznemu systemowi” – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

mgr Wioletta Retwińska

mgr Wioletta Retwińska

pedagog/neuroterapeuta

WYKSZTAŁCENIE:
• Studia magisterskie- Pedagogika ogólna (Uniwersytet Szczeciński)
• Kurs kwalifikacyjny- Oligofrenopedagogika
• Studia podyplomowe- Logopedia
• Studia podyplomowe- Pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna
• Studia podyplomowe- Terapia pedagogiczna

KURSY, SZKOLENIA:
• Szkolenie z metody profesora Alfreda Tomatisa I poziom metodyczny- uprawnienia do stosowania metody Audio-Psycho-Fonologii opartej o badania profesora Alfreda Tomatisa z wykorzystaniem gotowych programów terapeutycznych (diagnoza i terapia)
• Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison.
• Terapia ręki I i II stopień- uprawnienia do diagnozy i prowadzenia zajęć z terapii ręki.
• Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
• Makaton I – Program Rozwoju Komunikacji (szkolenie podstawowe znaki manualne i symbole)
• „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich”- uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Baterią- 5/6 i Baterią-5/6R.
• „Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat”- Bateria Dyskalkulia 10/12 uprawnienia diagnostyczne
• I wiele innych dotyczących pracy z małym dzieckiem (zabawy, opieki, wychowania i nauki)

W poradni pracuję od 4 lat. Mam 16- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, następnie logopeda i pedagog.

W poradni prowadzę:
– zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
– terapię logopedyczną,
– terapię pedagogiczną,
– terapię metodą Tomatisa,

mgr Dagmara Ulańska

mgr Dagmara Ulańska

logopeda, pedagog

2005- 2008 – studia licencjackie dzienne filologia polska specjalność nauczycielska Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań .

2008- 2010 – studia magisterskie zaoczne filologia polska specjalnosć nauczycielska Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań.

2010 – 2012 r. – studia podyplomowe edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.

2013- 2015 – studia podyplomowe logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej na Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

2017- 2018 – studia podyplomowe logopedia uzupełniająca Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Warsztaty, szkolenia

 • Ocenianie kształtujące na lekcjach polskiego w szkole podstawowej
 • Nauka matematyki w przedszkolu
 • Nauczanie języka polskiego metodą projektów
 • Jak Radzic sobie z uczniem w młodszym wieku szkolnym sprawiającym trudności wychowawcze?
 • ABC pracy z młodzieżą. Praca nauczyciela szkoły podstawowej z młodzieżą.
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
 • Terapia sygmatyzmu bocznego
 • Terapia rotacyzmu
 • Wady artykulacyjne spółgłosek (k, g, w, f, p, b, m, t, d, n) i samogłosek oraz ich korygowanie
 • Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący)
 • Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii
 • Terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną
mgr Beata Rzęsa

mgr Beata Rzęsa

logopeda, neurologopeda, surdopedagog

Pani mgr Beata Rzęsa – logopeda, neurologopeda, surdopedagog
WYKSZTAŁCENIE

 • Studia magisterskie- pedagogika ( Uniwersytet Łódzki)
 • Studia podyplomowe- logopedia -II stopień kwalifikacyjny w zakresie neurologopedii ( Uniwersytet Wrocławski)
 • Kurs kwalifikacyjny: logopedia szkolna
 • Kurs kwalifikacyjny: Surdopedagogika
 • Studia podyplomowe- logopedia
 • Studia podyplomowe- Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

KURSY, SZKOLENIA

 • Warsztaty szkoleniowe ” Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji ( pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego.”
 • uczestniczka IV Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pn. ” Rola logopedii i neurologopedii w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami komunikacji językowej”
 •  udział w warsztatach pt. ” Podstawowe zagadnienia terapii opartej na relacjach i zabawie w pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi- wprowadzenie do metody Growth through Play System
 • udział w warsztatach nt. ” Diagnozy i terapii zaburzeń mowy na tle autyzmu metodą Dyna-Lingua M.S”
 • udział w warsztatach pt. ” Specjalistyczna diagnoza i rehabilitacja uczniów z zaburzonym rozwojem mowy i języka”
 • szkolenie nt. ” Diagnoza i Terapia jąkania”
 • udział w warsztatach szkoleniowych pn. ” Wdrożenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”
 • udział w szkoleniu pt. ” Badania przesiewowe narządów zmysłów”
 • udział w warsztatach pn. ” Budowanie systemu językowego dzieci z afazją dziecięcą „
 • udział w warsztatach szkoleniowych pt. ” Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej”
 • uczestniczka Konferencji Naukowej nt. ” Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny
 • uczestniczka konferencji wojewódzkiej ” Systemowe wsparcie ucznia z niepełnosprawnością i jego rodziny”
 • udział w warsztatach nt. ” Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)”
 • udział w warsztatach nt. ” Praca korekcyjno-kompensacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo”
 • udział w warsztatach nt. ” Zabawy elementarne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • udział w konferencji naukowej nt. ” Dziecko z ADHD – jak mu pomóc ?”

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi

mgr Malwina Wojciechowska

mgr Malwina Wojciechowska

psycholog
mgr Karolina Grzebyta

mgr Karolina Grzebyta

pedagog, psychoterapeuta psychodynamiczny

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia magisterskie- pedagogika ( Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi)
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – specjalność: Psychoterapeuta
 • Kurs kwalifikacyjny: Makaton – alternatywne sposoby komunikacji
 • Kurs kwalifikacyjny: Metoda Dobrego Startu

WARSZTATY, SZKOLENIA

 • udział w konferencji nt. ” Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości ( prof. Otto Kernberg, Eve Caligor),
 • warsztaty: Integracja
 • warsztaty: Etyka
 • warsztaty: Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • warsztaty: Metodyka
 • warsztaty: Kontakt w sytuacji pomagania
 • warsztaty: Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
 •  warsztaty: Bajka, metafora i wizualizacja jako metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka”
 • warsztaty: ” Eksperymenty badawcze przedszkolaka”
 • kurs: Od manipulacji do manipulacji
 • kurs: Muzyka na pierwszych etapach edukacji
 • kurs: Wspieranie rozwoju zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowej
 • kurs: Wielozmysłowe poznanie na pierwszych etapach edukacji
 • kurs: Holizm w edukacji elementarnej jako podstawa kształtowania kompetencji kluczowych

 

mgr Jolanta Hranyczka

mgr Jolanta Hranyczka

pedagog / terapeuta SI
Lek.med. Marta Turkiewicz – Wanat

Lek.med. Marta Turkiewicz – Wanat

lekarz medycyny specjalista psychiatra
Olga Rozalik

Olga Rozalik

kierownik administracji
Lek.med. Małgorzata Tokarczuk

Lek.med. Małgorzata Tokarczuk

specjalista psychiata dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra dorosłych
Lek.med. Maria Uryasz-Wichlińska

Lek.med. Maria Uryasz-Wichlińska

specjalista pediatra- konsultant
adw. Anna Wichlińska

adw. Anna Wichlińska

konsultant prawny